Stadgar

Maine Coon-kattens StadgarKlubbade på årsmötena 1998, 1999, 2009 och 2011.

     

FÖRENINGEN  § 1.

Föreningens namn ska vara Maine Coon-katten. Juridiskt är Maine Coon-katten en ideell förening. Föreningen ska ha sitt säte i Stockholms län, och verksamhetsområdet omfattar i första hand Sverige.


ÄNDAMÅL§ 2.

Föreningens ändamål är att vara en intresseförening för rasen maine coon. Det gemensamma målet är att skapa bästa möjliga förutsättningar för katten, kattägaren och kattägandet genom att:

väcka och främja intresset för kattrasen maine coon

väcka intresset för och främja aveln av mentalt, fysiskt och exteriört fullgoda katter

informera och ge kunskap om kattens vård

bevaka och arbeta med frågor, som har ett avgörande allmänt intresse för kattägaren och kattägandet.

 

VERKSAMHET § 3.

För att nå uppsatta mål ska Maine Coon-katten:

informera och sprida kunskap om föreningens mål, organisation och arbetsformer

ge medlemmarna god service och stöd i arbetet med katten

arbeta med att bibehålla och utveckla de rasspecifika egenskaperna, bland annat genom att anordna kurser och föredrag, som ger medlemmarna råd och anvisning i sitt avelsarbete och sin katthållning.

Verka för att minska och förhindra blandras/huskattsaveln

med maine coon.

 

MEDLEMSKAP  § 4.

Allmänt 

Enskild person med intresse för rasen kan bli medlem i Maine Coon-katten. Det åligger medlem att arbeta seriöst och positivt för rasen samt att följa Maine Coon-kattens riktlinjer.

Familjemedlem  En eller fler i en familj kan vara familjemedlemmar så länge det finns minst en huvudmedlem.

Stödjande  Myndighet, företag, institution eller annan sammanslutning kan vid ordinarie årsmöte på förslag av styrelsen antas som stödjande medlem.

Medlemskapets

upphörande

  Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur föreningen, underlåter att betala fastställd årsavgift eller att styrelsen har beslutat om uteslutning på grund av brott mot § 2 och 3 i dessa stadgar.

MEDLEMSAVGIFT  § 5.

Medlemsavgifter utgår med årligt belopp som ordinarie årsmöte fastställer. Familjemedlem äger ej rätt att erhålla Maine Coon-kattens medlemspublikationer.

 

VERKSAMHETS-§ 6.

OCH RÄKENSKAPSÅR

REVISIONFöreningen verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Föreningens räkenskaper jämte vederbörliga handlingar ska senast den 31 januari varje år överlämnas för granskning till revisorn, som utvalts på ordinarie årsmöte.


Revisionsberättelse ska föreligga senast den 15 februari, med till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för styrelsen.

 

ÅRSMÖTE

Funktion/

röstlängd§ 7.

Årsmötet är Maine Coon-kattens högsta beslutande organ. Röstlängden vid årsmötet baseras på inbetalningar gjorda senast en månad före årsmötet.

 

Ordinarie årsmöte

tid och kallelse Ordinarie årsmöte ska hållas varje år mellan den 1 mars och den 30 april. Tid och plats för årsmötet fastställs av styrelsen. Kallelse utfärdas av styrelsen och ska publiceras i Maine Coon-kattens medlemsorgan, det vill säga tidning och hemsida/forum, senast en månad före årsmötet. Bilagor till kallelsen, valberedningens förslag, räkenskaps- och verksamhetsberättelser, motioner och övriga handlingar, som ska avhandlas på årsmötet publiceras på

föreningens medlemsforum samt kan beställas i elektronisk- eller pappersform från en av styrelsen utsedd person enligt årsmöteskallelsen.

 

Ärenden vid ordinarie årsmöte Årsmötet öppnas av styrelsens ordförande eller i dennes frånvaro av vice ordförande.


Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

Justering av röstlängden.

Val av ordförande att leda årsmötet.

Val av sekreterare för mötet.

Val av två personer som jämte mötesordföranden ska justera protokollet.

Val av två rösträknare.

Fråga om årsmötet blivit behörigt utlyst.

Fastställande av dagordningen.

Föredragning av verksamhets-, räkenskaps- och revisionsberättelse.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Fastställande av medlemsavgifter, budget, verksamhetsplan och styrelsekostnader för nästkommande år.

Val av ordförande, övriga styrelseledamöter samt suppleanter.

Val av revisor och revisorssuppleant.

Val av tre personer till valberedningen, varav en utses till sammankallande.

Motioner som kommit styrelsen till handa senast två månader före årsmötet, och andra frågor väckta av styrelsen där beslut ska fattas.

Övriga frågor.

Mötet avslutas.

 

Närvaro av icke medlem Utomstående revisor eller andra personer äger rätt att närvara vid såväl ordinarie som extra årsmöte, om styrelsen finner det angeläget. De har rätt att yttra sig, men ej delta i beslut. Dock har de rätt att anmäla och till protokollet föra avvikande mening.

 

Extra årsmöte Om styrelsen, revisorn eller en tredjedel av medlemmarna anser att det finns särskilda skäl ska extra årsmöte hållas.

 

Röstning Varje huvudmedlem och familjemedlem har en (1) röst. Stödjande medlem har ej rösträtt. Poströstning godtas. Poströst kan även skickas med bud, men måste komma till årsmötet i ett slutet kuvert och ska överlämnas före årsmötets början.. Röstning kan ej ske genom fullmakt. Röstning sker öppet, om inte någon medlem begär sluten röstning.

 

STYRELSEN

Förvaltning § 8.

Löpande förvaltning av Maine Coon-kattens angelägenheter handläggs av den av årsmötet tillsatta styrelsen, som ska bestå av en ordförande och minst fyra övriga ledamöter samt två suppleanter.

 

Arbetsfördelning Ordföranden är Maine Coon-kattens officiella representant och leder styrelsens förhandlingar samt övervakar gällande stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordföranden in i dennes ställe.

 

Mandattider Ordinarie årsmöte väljer ordinarie ledamöter för två år och suppleanter för ett år. Ordföranden och sekreteraren väljs jämna år, kassören och ledamöterna väljs ojämna år. Vid fyllnadsval ska mandatperiodens längd anges.

 

Tidning Redaktör för tidningen utses av styrelsen. Ansvarig utgivare är ordföranden.

 

Adjungerad ledamot Styrelsen har rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sådan person har rätt att yttra sig vid styrelsemötena, men har däremot ej rätt att delta i beslut.

 

Sammanträden Styrelsen sammanträder inom sig uppgjort schema, eller om särskilda behov uppstår efter kallelse från ordföranden. Styrelsen ska dock sammanträda minst fyra gånger per år.

Beslutsför är styrelsen då majoriteten av styrelsemedlemmarna inklusive suppleanter är närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst utslagsgivande.

 


Teckningsrätt Ordföranden och kassören tecknar firma var för sig.

 

LOKAL-

AVDELNINGAR

Allmänt § 9.

Lokalavdelningar till Maine Coon-katten kan inrättas, om styrelsen finner att det är tillräckligt medlemsunderlag inom ett visst geografiskt område. Medlemmar i detta område ska då kallas personligen till ett konstituerande möte, vid vilket minst en representant från styrelsen ska vara närvarande.

 

Område Lokalavdelningens verksamhetsområde ska vara begränsat i enlighet med av styrelsens fastställd geografisk regionplan, indelad i postnummerområden. Lokalavdelningen kan efter överenskommelse med styrelsen tilldelas en eller flera regioner beroende på medlemsantal och resurser.

 

Stadgar Verksamheten inom lokalavdelningar ska regleras enligt "Stadgar för Maine Coon-kattens lokalavdelningar". Dessa ska godkännas av Maine Coon-katten enligt samma ordning som gäller för Maine Coon-kattens stadgar, samt gälla enhetligt för samtliga lokalavdelningar.

 

STADGEÄNDRING § 10.

Förslag till ändring av stadgar för Maine Coon-katten ska behandlas på årsmötet i den ordning som stadgas i § 7, punkt 14. För beslut krävs 3/4 majoritet vid två med minst en månads mellanrum hållna årsmöten, varav ett måste vara ordinarie.

 

UPPHÖRANDE § 11.

Beslut att upphöra som ideell förening ska behandlas av årsmötet enligt samma regler som gäller för stadgeändring, dock med skillnad att det krävs sex månaders mellanrum mellan de båda årsmötena. Om beslut fattas att Maine Coon-katten ska upphöra som ideell förening, ska eventuellt överskott användas på ett sätt som främjar rasen maine coon. Beslut om detta ska fattas av föreningens sista årsmöte.


Det är ej tillåtet att "låna" bilder eller kopiera hela texter från Maine Coon-kattens hemsida. Bilderna och texterna är skyddade under upphovsrättslagen och tillhör rasringen Maine Coon-katten. Vill du informera om det innehåll som finns i texter på Maine Coon-kattens hemsida - vänligen länka till rasringens hemsida och uppge källan till länken. Vid "lån" av del av text skall källa uppges.